Search This Blog

திருக்குறள்

அறம் பொருள் காமம் - குறள் வரிசை பதிவு வரிசை

ஒவ்வொரு பாலின் அதிகாரங்களும் (அதன் சுட்டிகளும்) இந்த முதன்மை பதிவின் சுட்டியில் உள்ளன. தேவைக்கேற்ப கீழ்காணும் சுட்டியை தட்டவும் அறத்து...

ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப்

குறள் 797
ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப் பேதையார்
கேண்மை ஒரீஇ விடல்.

ஊதியம் - இலாபம்; கல்வி; பயன்.

என்பது - என்றென்பது

ஒருவற்குப் - ஒருவற்கு

பேதையார் - பேதை - அறிவிலி. (பிங்.)பிள்ளைமை விளம்பினாய் பேதை நீயெனா (கம்பரா. யுத்.மந்திரப். 72) - a simpleton, an ignorant man, அறிவிலான், தரித்திரன்

கேண்மை - கேள், நட்பு வினைதீயார் கேண்மை (நாலடி,172); கண்ணோட்டம்; உறவு.பழங்கேண்மை கண்டறியாதேன்போல் (கலித். 39, 39); வழக்கு. கிளைஞரி னெய்தாக்கேண்மையு முடைத்தே (நம்பியகப். 56).

ஒரீஇ -
ஓரீ - ஓரீற்றா - ஒருமுறையீன்ற பசு.

இ - மூன்றாம்உயிரெழத்து; பஞ்சபட்சிகளுள்ஆந்தையைக்குறிக்கும்எழுத்து; அண்மைச்சுட்டு; இருதிணைமுக்கூற்றுஒருமைவிகுதி; வினைமுதல்பொருள்விகுதி; செயப்படுபொருள்விகுதி; கருவிப்பொருள்விகுதி; எதிர்காலமுன்னிலைஒருமைவிகுதி; ஏவல்ஒருமைவிகுதி; வியங்கோள்விகுதி; வினையெச்சவிகுதி; தொழிற்பெயர்விகுதி; பகுதிப்பொருள்விகுதி.

விடல் - விடு, முற்றும் நீங்குகை சமந்தமம் விடல்(கைவல். தத்துவ 9);  ஊற்றுகை (Pouring); குற்றம்.

முழுப்பொருள்
அறிவில்லாதவரிடம் (அறிவில்லாதார்களை பேதையென்பர்) நட்போ உறவோ கொள்வது தீங்கு விளைவிக்கும். அத்தகையவரிடம் தெரியாமல் கொண்ட உறவை உணர்ந்து அவர்களை விட்டு உடனடியாக விலக வேண்டும். உடனடியாக முடியாவிட்டாலும் விரைவாக (in a quick phased manner) விட்டு விட வேண்டும். அப்படி விட்டொழிப்பது தனக்கு தானே செய்துக்கொள்ளும் பெரும் நன்மையாகும் - பயன்விளைவிக்கும் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.

அறிவில்லாதவர்களிடம் நட்புக்கொள்வதனால் வரும் (முதல்) தீமை என்றால் ; எனக்கு முதலில் தோன்றுவது - நேரம் வீண் விரையம்.

குறட் கருத்து  (நன்றி: திரு. தமிழ்க்கடல் நெல்லை கண்ணன்)
அறிவின்றி அடுத்தவரின் துன்பம் தீர்க்கும்
அன்பின்றி வாழ்பவரின் நட்பு தன்னை
விரைவாக விட்டொழித்தல் பெரும் பேறேன்று
வியன் உலகப் பெரும் அறிஞர் வள்ளுவனார்
தெளிவாகச் சொல்லி நின்றார் மிக இனிது
தீதான அந்நட்பை விடுதல் என்றார்
பெறுவோம் அவ்வழியதனை வள்ளுவனார்
பேச்சொன்றே தமிழருக்கு மூச்சாய்  ஆகும்

ஊதியம் என்பது ஒருவற்கு பேதையார்
கேண்மை ஓரீஇ விடல்

பெரிதினிது பேதையர் கேண்மை பிரிவின் கண்
பீழை தருவதொன்றில்

பரிமேலழகர் உரை
ஒருவற்கு ஊதியம் என்பது - ஒருவனுக்குப் பேறு என்று சொல்லப்படுவது; பேதையார் கேண்மை ஓரீஇ விடல் - அறிவிலாரோடு நட்புக் கொண்டானாயின் அதனை ஒழிந்து அவரின் நீங்குதல். 

விளக்கம் 
நட்பு ஒழிந்தாலும், நீங்காக்கால் "வெறிகமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வே"§மாறுபோலத் தீங்கு வருதலின், 'விடல்' என்றும், நீங்கியவழித் தீங்கு ஒழிதலேயன்றி இருமையின்பத்திற்கு உரிமை எய்தலும் உடைமையின் அதனை 'ஊதியம்' என்றும் கூறினார். விளக்கம் (நாலடி. 180) தீங்குவருதலின் 'விடல்' என்றும் நீங்கியவழித் தீங்கொழிதலேயன்றி இருமை இன்பத்திற்கு உரிமை எய்தலும் உடைமையின், அதனை 'ஊதியம்' என்றும் கூறினார்.) 

ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை
ஒருவற்கு ஊதியம் என்பது-ஒருவனுக்கு வரவுப்பேறு என்று சொல்லப்படுவது; பேதையார் கேண்மை ஒரீஇவிடல்- அறிவிலாதாரோடு தெரியாமற் செய்துகொண்ட நட்பைவிட்டுவிட்டு, அவரிடத்தினின்று நீங்கிக்கொள்ளுதலாம்.

அறிவிலாதார் தொடர்பு தீங்கே விளைத்தலால் ஒரிஇ என்றும்; அவர் தொடர்பை விட்டவிடத்தும் அருகிலிருந்தால், மூங்கிலைச் சார்ந்த சந்தனமரமும் வேதல்போலப் பின்னுந் தீங்குவருதலால் 'விடல்' என்றும்; அவரைவிட்டு நீங்கியபின் தீங்கொழிதலோடு இருமை யின்பத்திற்கும் வழியேற்படுதலால் அதனைப் 'பேறு' என்றும்; கூறினார். 'ஒரீஇ' இன்னிசை யளபெடை.

மணக்குடவர் உரை
ஒருவனுக்கு இலாபமென்று சொல்லப்படுவது அறிவில்லாதாரோடு நட்பாகுதலை நீங்கி விடுதல். இது பேதையார் நட்பைத் தவிர்கவென்றது. 

சாலமன் பாப்பையா உரை
அறிவில்லாதவரோடு கொண்ட நட்பை விட்டு விடுவது, ஒருவனுக்கு இலாபம்.

No comments:

Post a Comment