Search This Blog

திருக்குறள்

அறம் பொருள் காமம் - குறள் வரிசை பதிவு வரிசை

ஒவ்வொரு பாலின் அதிகாரங்களும் (அதன் சுட்டிகளும்) இந்த முதன்மை பதிவின் சுட்டியில் உள்ளன. தேவைக்கேற்ப கீழ்காணும் சுட்டியை தட்டவும் அறத்து...

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம்

குறள் 142
அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை 
நின்றாரின் பேதையார் இல்.
[அறத்துப்பால், இல்லறவியல், பிறனில் விழையாமை]

[அஃதாவது, காம மயக்கத்தால் பிறனுடைய இல்லாளை விழையாமை.இஃது ஒழுக்கம் உடையார்மாட்டே நிகழ்வதாகலின், ஒழுக்கம் உடைமையின் பின் பிறனில் விழையாமை வைக்கப்பட்டது.)

அறம் - அறம் - அறன்,  Moral or religious duty, virtue; the performance of good works according to the shasters--includ ing justice, hospitality, liberality, &c., also what is prescribed as the duty to be prac tised by each particular caste. Compare தருமம்

அறன்கடை - பாவம் செய்து வாழ்வோர் ; அறத்தை தன் வாழ்வில் முதலாக வைக்காது, இறுதியாகயாக வைத்தல் (அறமில்லாதிருத்தல்)

நின்றாருள் - நின்றவர்களில் 
எல்லாம் - எல்லோரிலும் 
பிறன் -  மற்றையான், அன்னியன், அயலான்
பிறன்கடை - பிறன்பெண்டிரில் காமம் கொண்டு
நின்றாரின் - அவரது வீட்டில் நின்றவர்
பேதையார் - அறிவில்லாதவர், மடயர்
இல் - வேறு இல்லை.

முழுப்பொருள்
முதலில்: காம மயக்கத்தால் பிறனுடைய இல்லாளை விழைவதே பெரிய ஒழுக்க கேடு என்பதை குறிக்கவே இவ்வதிகாரம் ஒழுக்கமுடைமைக்கு அடுத்த அதிகாரமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

அறத்தின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது என்னும் கருத்தால் கரிசு (பாவம் ) அறங்கடை எனப்பட்டது. அத்தகைய பாவ வழியில் அறத்தினை தன்வாழ்வில் முதன்மையான வாழ்முறையாகக் கொள்ளாது கீழான, நெறியற்ற, அறமொழிந்த வாழ்வை வாழ்கின்ற மனிதருள் எல்லாம், காம மயக்கத்தால் பிறர் மனைவியின் மீது இச்சைகொண்டு விழைந்து பிறர் வீட்டின் வாசலில் இரப்புக்காக நிற்கும் மூடர் இழிந்தோர் பேதையார் (அறிவிலிகால்) யாரும் வேறு இல்லை.  பிறன் கடைநிற்றல் என்பது இரப்போன் (பிச்சை கேட்டுக்கும்) நிலை போன்ற இழிவையும் உணர்த்திற்று .

ஐம்பெரும் அறப்பிழைகளாகக் கருதப்படுபவற்றுள், பிறன் மனைவிழைதலும் சேருதலும் ஒன்றாகும். இப்பிழையினால் அறக்கேடும், பொருட்கேடும் விளையும்.

மேலும்: அஷோக்

ஆத்திச்சூடி
மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் - பிற மாதரை விரும்பாமல் உன் மனைவியுடன் மட்டும் சேர்ந்து வாழ்
மோகத்தை முனி - காம ஆசைகளை விட்டொழிப்பாயாக
மனம் தடுமாறேல் - எதனாலும் மனக்கலக்கம் அடையாதே

பரிமேலழகர் உரை
அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் - காமம் காரணமாகப் பாவத்தின்கண் நின்றார் எல்லாருள்ளும்; பிறன்கடை நின்றாரின் பேதையார் இல்-பிறன் இல்லாளைக் காதலித்து, அவன் வாயிற்கண் சென்று நின்றார் போலப் பேதையார் இல்லை. 

விளக்கம்
(அறத்தின் நீக்கப்பட்டமையின் 'அறன்கடை' என்றார். அறன்கடை நின்ற பெண்வழிச் செல்வாரும், வரைவின் மகளிரோடும் இழிகுல மகளிரோடும் கூடி இன்பம் நுகர்வாரும் போல அறமும் பொருளும் இழத்தலே அன்றிப், பிறன்கடை நின்றார் அச்சத்தால் தாம் கருதிய இன்பமும் இழக்கின்றார் ஆகலின், 'பேதையார் இல்' என்றார்; எனவே இன்பமும் இல்லை என்பது பெறப்பட்டது.)

ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை
அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் - காமம்பற்றித் தீவினை செய்தாரெல்லாருள்ளும் ; பிறன்கடை நின்றாரின் பேதையார் இல் - பிறன் மனைவியைக் காதலித்து அவன் வீட்டு வாயிற்கண்போய் நின்றாரைப்போலப் பேதையாரில்லை .

அறத்தின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதென்னுங் கருத்தால் கரிசு (பாவம் ) அறங்கடை எனப்பட்டது . காமத்தாற் பெண்ணிற்கடிமை யாகும் அண்ணாளரும் விலைமகளிரொடு கூடும் காமுகரும் போல , அறமும் பொருளும் இழத்தலேயன்றி , அச்சத்தால் தாம் விரும்பிய இன்பமும் இழத்தலால் , பிறன் மனைவியை விரும்புவாரைப் போலப் பேதையாரில்லை என்றார் . கடை என்னும் சொல்லொப்புமை பற்றித் தீவினையில் நிலைத்தவரையும் ' நின்றார் ' என்றார் . பிறன் கடைநிற்றல் என்பது இரப்போன் நிலை போன்ற இழிவையும் உணர்த்திற்று .

மணக்குடவர் உரை
காமத்தின்கண்ணே நின்றார் எல்லாரினும், பிறனொருவன் கடைத்தலை பற்றி நின்றவர்களைப் போல் அறியாதாரில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை
பாவ வழியில் நடக்கும் மனிதருள் எல்லாம், அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பி அவன் வாசலில் நிற்கும் மூடனைப் போன்ற கடை நிலை மனிதர் வேறு இல்லை.

No comments:

Post a Comment