Search This Blog

திருக்குறள்

அறத்துப்பால் - குறள் வரிசை | பதிவு வரிசை

குறள் பால்: அறத்துப்பால் குறள் வரிசை - Index - Pointers to Kurals (Ordered) - Each Kural in Different pages பதிவு வரிசை - All Posts/Kura...

Tuesday, June 9, 2015

மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன்

குறள் 1136
மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற 
படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண்
[காமத்துப்பால், களவியல், நாணுத்துறவுரைத்தல்]

மடல் - ஊர்தல் - மடலூர்-தல் - தான் காதலித்ததலைவியை அடைதல் வேண்டிப் பனைமடலாலானகுதிரையைத் தலைவன் ஏறி ஊர்தல்

யாமம் - நள்ளிரவு; சாமம்; இரவு; இடக்கைமேளம்
யாமத்தும்  - இரவிலும். அதாவது பகல் மட்டும் அல்லாது இரவிலும்

உள்ளுவேன்  - மனதில் நினைத்துக்கொண்டிருப்பேன்
உள் - உள்ளே - மனதில்
உள்ளு -  உள்கு, III. v. t. think, remember, நினை; 2. intend, எண்ணு; 3. honour, esteem, மதி. உள்ளல், உள்கல், உள்குதல்

உள்ளுதல் - நினைதல்; ஆராய்தல்; நன்குமதித்தல்; மீண்டும்நினைத்தல்; இடைவிடாதுநினைத்தல். 

மன்ற - ஓர்அசைச்சொல்; உறுதியாக; தெளிவாக; மிக.
s. certainty, தேற்றம்; 2. abundance, மிகுதி

படல் - ஓர்அடைப்புவகை; மறைப்புத்தட்டி; பூந்தடுக்கு; பாய்மரத்தில் இணைக்கப்பட்ட குறுக்குக் கட்டையிலுள்ள குழி; உறக்கம்

ஒல்லா - கூடாத / இணங்காத
ஒல்லு - III. v. i. join. combine, கூடு; 2. agree, suit, இணங்கு; 3. be possible practicable, இயலு; 4. happen, take place, சம்பவி; v. t. tolerate, சகி, பொறு; 2. braid as a basket, mend as a net.
ஒல்லாமை, neg. v. n. inability, contempt.
1, friends x ஒல்லார், enemies.

பேதை - அறிவிலி; பெண்; பாலைநிலப்பெண்; ஐந்துவயதுமுதல்ஏழுவயதுவரையுள்ளபருவத்துப்பெண்; வறிஞன்; அலி; கள்
என் - என்னுடைய
கண் -  கண்

பொருள்
பேதைக்கென் கண் - பேதையை நினைத்து என் கண்கள்
படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண் - பனையோலையில் படுத்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இமைமூடாது என் கண்கள் பேதையை நினைத்துக்கொண்டிருந்தது.

மடலூர்தல் யாமத்தும் - மடலூர்தலைப் பற்றி (பகல் அல்லாது) நள்ளிரவிலும்
மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் - மடலூர்தலைப் பற்றி (பகல் அல்லாது) நள்ளிரவிலும் மனதில் நினைத்துக்கொண்டிருப்பேன்
மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன்  மன்ற மடலூர்தலைப் பற்றி (பகல் அல்லாது) நள்ளிரவிலும் மனதில் தெளிவாக நினைத்துக்கொண்டிருப்பேன்

முழுப்பொருள்
நான் பகல் வேளையில் மடலூர்தலை பற்றி நினைத்துக்கொண்டு இருப்பேன் இரவில் நினைக்க மாட்டேன் என்று நினைக்கும் அறிவில்லா பேதையே! நான் நள்ளிரவிலும் இமை மூடாமல் கண்விழித்து உன்னை எண்ணி எண்ணி மிக தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் மனதில் நினைத்து கொண்டிருப்பது என்ன தெரியுமா ? (நாளை பகலில்) மடலூர்தலை(உன்னை அடைவதற்காக ஊர் மக்கள் முன்பு வெளிப்படையாக ஒரு குறீயிட்டின் (மன் குதிரையில் ஏறுவது) மூலம் தெரிவிப்பது) பற்றியே!

நம் காதலை இன்னும் சபைக்கு கொண்டுவராத குற்றவுணர்வு உனக்கில்லையா ?

மேலும்: அஷோக் (நன்றி)
பகலில்தானே மடலூர்தல் என்று நினைந்து, இரவுதான் வந்ததே என்று அறியாப் பெண் நினைப்பாளேயாயின், அவளுக்காக தலைமகன் இவ்வாறு கூறுகிறானாம். மடலூர்தல் என்பதைப் பற்றி, காமத்துழன்று தாம் நள்ளிரவிலும் மிகவும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று தலைவி அறியவேண்டி கூறுகிறான் தலைவன்.

தன்மேலுள்ள காதலால், பகலில் மடலேறுதல் மட்டுமன்றி இரவிலும் தூக்கமுமற்று, மடலூர்தலையே நினைந்தானே என்று, தலைவியை மேலும் குற்றவுணர்வுக்கு ஆளாக்குகிறான் தலைவன்

பரிமேலழகர் உரை
('மடலூரும் பொழுது இற்றைக்கும் கழிந்தது' என்றாட்குச் சொல்லியது) பேதைக்கு என் கண் படல் ஒல்லா - நின்பேதை காரணமாக என் கண்கள் ஒருகாலுந் துயிலைப் பொருந்தா; யாமத்தும் மன்ற மடலூர்தல் உள்ளுவேன் - அதனால் எல்லாரும் துயிலும் இடையாமத்தும் யான் இருந்து மடலூர்தலையே கருதாநிற்பேன். ('பேதை' என்றது பருவம் பற்றி அன்று, மடமை பற்றி. 'இனிக் குறை முடிப்பது நாளை என வேண்டா' என்பதாம்.)

மு.வ உரை
மடலூர்தலைப் பற்றி நள்ளிரவிலும் உறுதியாக நினைக்கின்றேன், காதலியின் பிரிவின் காரணமாக என் கண்கள் உறங்காமல் இருக்கின்றன.

சாலமன் பாப்பையா உரை
அவள் குணத்தை எண்ணி என் கண்கள் இரவெல்லாம் உறங்குவதில்லை. அதனால் நள்ளிரவிலும்கூட மடல் ஊர்வது பறிறயே எண்ணுவேன்.

மணக்குடவர் உரை
பேதை பொருட்டு என்கண் உறங்குதலை இசையாது: ஆதலானே மடலூர்தலை ஒருதலையாக யாமத்தினும் நினைப்பேன்.

இது மடலேறுவது நாளையன்றே; இராவுறக்கத்திலே மறந்துவிடுகின்றீர் என்ற தோழிக்கு என் கண் உறங்காது ஆதலான் மறவேனென்று தலைமகன் கூறியது.

ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை
( மடலூரும் நேரம் இன்றைக்குக் கழிந்துவிட்டதென்ற தோழிக்குச்சொல்லியது .)

பேதைக்கு என் கண் படல் ஒல்லா - பேதைத் தன்மையுள்ள என் தலைவி கரணியமாக எனக்கு இராமுழுதுங் கண்ணடைப்பதேயில்லை ; யாமத்தும் மடல் ஊர்தல் உள்ளுவேன் மன்ற - அதனால் எல்லாரும் உறங்கும் நள்ளிரவிலும் நான் மடலேறக் கருதுவது உறுதி .

இனி , நாளைக் குறைமுடிப்பே னென்று கடத்தி வைக்க வேண்டாமென்பதாம் . ' பேதை ' யென்பது இங்குப் பருவங்குறியாது இளமையும் மடமையுங் குறித்து நின்றது . ' மன்ற ' தேற்றப் பொருளிடைச்சொல் .

பி.கு: இப்பாடலை நான் இன்று எழுத தூண்டிய பாடல் இதோ (சுட்டியைத் தட்டவும்)

Geetha Govind / Astapathi | Song : Rati Sukha Sare | Composer: Sri Jayadev
Singer: Niranjana Srinivasan
Other Details: Chembai Concert 2011 || Guruvayoor

Note: 
மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் [Thirukkural Link at the end]: 
Is it time? This weekend I learnt about this song ‘Rati Sukha Sare’ (translation in comments, video in comments) (of Poet Jayadev’s Geeta Govind /Astapathi / Krishna’s Love songs) from my favorite writer Jeyamohan. I found a soulful rendition of that song by Mrs.Niranjana Srinivasan in youtube. When I was wandering in that paradise, thought about getting immersed in the ocean of love (Kammathuppaal of Thirukkural by Thiruvalluvar). When I was neck deep in it wrote a prose of this couplet (meaning in comments) thinking about the charming girl.


இது தான் நேரமோ தெரியவில்லை. பிறந்தநாளிற்கு ஓர் நாள் முன்பு எனது ஆஸ்தான எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் மூலமாக (ஜெயதேவ-இன் கீத்கோவிந்தில் / அஷ்டபதியில்) “ரதி சுக சாரே கதம் அபி சாரே” என்ற பாடலை பற்றி அறிந்தேன். பின்பு யூட்யூபில் தேடி கடைசியில் ஸ்ரீமதி நிரஞ்சனா ஸ்ரீனிவாசன் ஆத்மாத்மார்த்தமாக நன்கு பாடிய நல்ல அப்பாடலை கேட்டேன். அவ்வின்ப வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் நான் ஏன் நாம் வள்ளுவனின் இன்பத்துப்பாலில் திளைக்கக்கூடாது என்று என் மங்கல் ராதையை மிகுதியாக உள்ளியதால் ஒரு குறள் எடுத்து எழுத முற்பட்டேன்!

 

No comments:

Post a Comment