Search This Blog

திருக்குறள்

அறம் பொருள் காமம் - குறள் வரிசை பதிவு வரிசை

ஒவ்வொரு பாலின் அதிகாரங்களும் (அதன் சுட்டிகளும்) இந்த முதன்மை பதிவின் சுட்டியில் உள்ளன. தேவைக்கேற்ப கீழ்காணும் சுட்டியை தட்டவும் அறத்து...

நாணென்னும் நல்லாள்

குறள் 924
நாணென்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள்ளென்னும் 
பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு.


நாண் - பெண்டிர் குணம் நான்கு - அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு
நாணம் - எதிர்கொள்ளாமல் பின்வாங்கும் கூச்ச உணர்வு, வெட்கம், அடக்கம், பணிவு,  கூசுதல் 

என்னும் -  என்கிற குணத்தினை (உடைய)

நல்லாள் - குணத்திற் சிறந்த பெண், நற்குணமுடையவள்; தக்கவர்.

புறங்கொடுக்கும் வெளியிடம்; அன்னியம்; காண்க:புறத்திணை; புறக்கொடை; புறநானூறு; வீரம்; பக்கம்; முதுகு; பின்புறம்; புறங்கூற்று; அலர்மொழி; ஒருசார்பு; இடம்; இறையிலிநிலம்; ஏழனுருபுள்ஒன்று; திசை; காலம்; உடம்பு; மருதநிலத்தூர்; மதில்.

கள் - மருதநிலச்சார்பு, பொய்கை, மது; தேன்; வண்டு; களவு; பன்மைவிகுதி; அசைநிலை.
என்னும் - என்கிற

பேணுதல் - போற்றுதல், உபசரித்தல்; ஒத்தல்; மதித்தல்; விரும்புதல்; பாதுகாத்தல்; வழிபடுதல்; பொருட்படுத்துதல்; ஓம்புதல்; அலங்கரித்தல்; கருதுதல்; குறித்தல்; உட்கொள்ளுதல்; அறிதல்
பேணாமாக்கள் - அகதிகள்.பேணாமாக்கள் பேசார் பிணித்தோர் (மணி. 28, 223).
பேணா - பேணக்கூடாத; விரும்பக்கக்கூட கூடாத

பெரும்குற்றத்தார்க்கு - பெரும் குற்றம் செய்பவர்முழுப்பொருள்
நாணம் என்பது ஒரு கெட்டச் செயலை எதிர்க்கொள்ளாமல் வெட்கப்பட்டு பின்வாங்கும் ஒரு கூச்ச உணர்வு. அத்தகைய குணத்தை கொண்ட ஒரு பெண் நல்ல பெண் ஆவாள். 

கள் உண்ணுவது என்றென்பது சான்றோர்கள், மேன்மக்கள் ஏன் உலகத்தார் யாவரும் இகழும் (கள்ளை காணுவதற்கே அஞ்சும்) ஒரு செயலாகும். கள்ளுண்ணுவது என்பது ஒழுக்கக் கேட்டை மட்டுமன்றி உயிர்க் கேட்டையும் உண்டாக்கும் / விளைவிக்கும். ஆகையால் கள்ளுண்டல் ஒரு மாபெரும் குற்றமாகும். ஆதலால் கள் உண்ணுவதில் இருந்து ஒருவர் விலகி இருக்க வேண்டும். ஆதலால் தான் பேணா என்று கூறுகிறார் திருவள்ளுவர். 

அத்தகைய பெருங்குற்றமான கள்ளுண்டல் செயலை செய்யும் ஒருவரை பெற்ற தாய்க் கூட வெறுப்பாள். நாணம் கொண்ட ஒரு நல்ல பெண் ஒருவர் கள்ளுண்டல் செய்தால் விரும்பமாட்டாள். ஆதலால் கள்ளுண்ணும் நபரை அன்னியமாக கருதி அவரிடம் இருந்து விலகிச் செல்வாள். கள்ளுண்டல் அறத்திற்கு எதிரானது. ஆதலால் புறங்கொடுக்கும் என்று கூறினார் திருவள்ளுவர். 

மற்றொன்று, கள்ளுண்டலை எதிர்க்காதவள் நல்லாள் ஆக மாட்டாள் என்றும் பொருட்கொள்ளவேண்டும்.

ஆகையால் கணவன்மார்களுக்கு ஊற்றிக்கொடுக்கும் பெண்கள் நல்லாள் ஆக மாட்டார்கள்.

பி.கு: "சில்லுன்னு ஒரு காதல்" படத்துல ஜோதிகா சூர்யாவுக்கு அளவா ஊத்திக் கொடுப்பதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு (என்கிறார் திருவள்ளுவர்). :)

 

பரிமெலழகர் உரை 
கள் என்னும் பேணாப் பெருங்குற்றத்தார்க்கு . கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற யாவரும் இகழும் மிக்க குற்றத்தினையுடையாரை; நாண் என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும்-நாண் என்று சொல்லப்படுகின்ற உயர்ந்தவள் நோக்குதற்கு அஞ்சி அவர்க்கு எதிர்முகமாகாள். 

விளக்கம் 
(காணுதற்கும் அஞ்சி உலகத்தார் சேய்மைக்கண்ணே நீங்குவராகலின் 'பேணா' என்றும், பின் ஒருவாற்றானும் கழுவப்படாமையின், 'பெருங்குற்றம்' என்றும், இழிந்தோர்பால் நில்லாமையின் 'நல்லாள்' என்றும் கூறினார். பெண்பாலாக்கியது வடமொழி முறைமை பற்றி. இவை மூன்று பாட்டானும் ஒளியிழத்தற் காரணம் கூறப்பட்டது.)

ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை
கள் என்னும் பேணாப் பெருங் குற்றத்தார்க்கு- கள்ளுண்டல் ஆகிய பழித்தற்குரிய பெருங் குற்றத்தைச் செய்தவர்க்கு; நாண் என்னும் நல்லாள் புறம் கொடுக்கும் - நாணம் என்று சொல்லப்படும் பெண் தெய்வம் முகத்தில் விழிக்கவும் அருவருத்துப் புறங்காட்டி நிற்பாள்.

பெற்ற தாய்க்கும் வெறுப்பை விளைத்தலின் 'பேணா' என்றும், ஒழுக்கக் கேட்டை மட்டுமன்றி உயிர்க் கேட்டையும் உண்டாக்குதலின் 'பெருங்குற்றம்' என்றும் , கள் வெறியர் மானத்தை அறவே இழந்து விடுதலின் 'நாண்.......புறங்கொடுக்கும்' என்றும், கூறினார். 'நல்லாள்' என்பது அழகுபற்றிப் பெண்ணிற் கொருபெயர். 'நல்லபிள்ளை' என்னும் உலக வழக்கையும், மைப்படு மழைக்கணல்லார் (சீவக.2881) என்னும் செய்யுள் வழக்கையும், நோக்குக.நாண் மென்மைக் குணமாதலின் பெண்ணாக வுருவகித்தார். "பெண்பாலாக்கியது வடமொழி முறைமைபற்றி" என்பது பரிமேலழகர் நச்சுக் கூற்று. 'கள்' ஆகுபொருளது. இம்மூன்று குறளாலும் கள்ளுண்டல் ஒளியிழத்தற்குக் கரணியமென்று கூறப்பட்டது.

மணக்குடவர் உரை
நாணமென்று சொல்லப்படுகின்ற நன்மடந்தை பின்பு காட்டிப்போம்; கள்ளுண்டலாகிய பிறரால் விரும்பப்படாத பெரிய குற்றத்தினையுடையார்க்கு. இது நாணம் போமென்றது. 

மு.வ உரை
நாணம் என்று சொல்லப்படும் நல்லவள், கள் என்று சொல்லப்படும் விரும்பத்தக்காத பெருங்குற்றம் உடையவர்க்கு எதிரே நிற்காமல் செய்வாள்.

Long Term Effects of Alcohol - Refer Wiki (click it)

Alcohol's Effects on the Body (Courtesy: NIAAA.NIH.GOV - National Institute on AlcohoL Abuse and Alcoholism)
Drinking too much – on a single occasion or over time – can take a serious toll on your health.  Here’s how alcohol can affect your body:

Brain:
Alcohol interferes with the brain’s communication pathways, and can affect the way the brain looks and works. These disruptions can change mood and behavior, and make it harder to think clearly and move with coordination.  

Heart:
Drinking a lot over a long time or too much on a single occasion can damage the heart, causing problems including:

- Cardiomyopathy – Stretching and drooping of heart muscle
- Arrhythmias – Irregular heart beat
- Stroke
- High blood pressure  
- Research also shows that drinking moderate amounts of alcohol may protect healthy adults from developing coronary heart disease.

Liver:
Heavy drinking takes a toll on the liver, and can lead to a variety of problems and liver inflammations including:

- Steatosis, or fatty liver
- Alcoholic hepatitis
- Fibrosis
- Cirrhosis
- Pancreas:

Alcohol causes the pancreas to produce toxic substances that can eventually lead to pancreatitis, a dangerous inflammation and swelling of the blood vessels in the pancreas that prevents proper digestion. 

Cancer:
Drinking too much alcohol can increase your risk of developing certain cancers, including cancers of the:

- Mouth
- Esophagus
- Throat
- Liver
- Breast

Immune System:
Drinking too much can weaken your immune system, making your body a much easier target for disease.  Chronic drinkers are more liable to contract diseases like pneumonia and tuberculosis than people who do not drink too much.  Drinking a lot on a single occasion slows your body’s ability to ward off infections – even up to 24 hours after getting drunk.

Note for Pregnant Women: 
Fetal alcohol exposure occurs when a woman drinks while pregnant.  No amount of alcohol is safe for pregnant women to drink. Nevertheless, data from prenatal clinics and postnatal studies suggest that 20 to 30 percent of women do drink at some time during pregnancy.

No comments:

Post a Comment